YEAR: 1986
CHASSIS: 009
ENGINE: ALFA ROMEO 1.8
STATUS: READY TO GO
PRICE: 7.000 euro
ALFA ROMEO
ALFABOXER